پایان نامه اقتصاد

 • اقتصاد نظری
 • اقتصاد انرژی
 • اقتصاد بازرگانی
 • صنعتی، پول و بانکداری
 • اقتصاد کشاورزی
 • توسعه و برنامه ريزي
 • اقتصاد بین الملل
 • اقتصاد منابع طبیعی ومحیط زیست

بررسی تاثیر بحران مالی جهانی بر صادرات کالاهای صنعتی
برآورد تقاضای نهایی انرژی در صنعت ... با بکارگیری مدل ارزیابی تقاضای انرژی
برآورد تقاضای نهایی (انرژی، سیمان، برق، آب، ...) با بکارگیری مدل ارزیابی تقاضای ...
بررسی رابطه سیاست های مالی (مالیات مستقیم و مخارج دولت) و رشد اقتصادی
بررسی رابطه سیاست های مالی (مالیات مستقیم و مخارج دولت) و صادرات
بررسی رابطه سیاست های پولی (نرخ ارز، نقدینگی، نرخ سود سپرده های بانکی) و اشتغال
بررسی رابطه سیاست های پولی (نرخ ارز، نقدینگی، نرخ سود سپرده های بانکی) و تورم
ارزیابی کارایی، بهره وری و رتبه بندی واحدها بر اساس کارایی با استفاده از تابع مرز تصادفی SFA (مطالعه موردی شعب بانک ....)
بررسی مزیت نسبی کشور در تولید و صادرات (...) با شاخص DRC
بررسی اثر سیاست های پولی و مالی بر اشتغال بخش های مختلف (کشاورزی، صنعت و معدن، بازرگانی و ...)
بررسی اثر سیاست های پولی و مالی بر سرمایه گذاری و ارزش افزوده بخش های مختلف (کشاورزی، صنعت و معدن، بازرگانی و ...)
بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه های مستقیم خارجی (FDI)
بررسی رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)، آزادی اقتصادی و رشد اقتصادی (2010)
بررسی رابطه توسعه بازارهای مالی، FDIو رشد اقتصادی (2009)
بررسی تاثیر خصوصی سازی برمتغیرهای مهم اقتصادی در شرکتهای بورسی
رابطه پس انداز و رشد اقتصادی (2009)
برآورد رابطه کوتاه مدت و بلند مدت تاثیر سیاستهای پولی بر سطح تولید، سرمایه گذاری و اشتغال در چارچوب انتظارات عقلایی در ایران
بررسی و تبیین رابطه متغیرهای کلان اقتصادی با عملکرد بازار سرمایه (بورس) ایران
محاسبه و ارزیابی بهره وری متوسط و نهایی سرمایه و نیروی کار، بازدهی سرمایه و نیروی کار و شاخص ICOR یا نسبت افزایش سرمایه به افزایش تولید در بخش های مختلف اقتصادی (بخش کشاورزی، صنعت و معدن، بازارگانی و خدمات، مسکن)کشور
تخمین تابع تولید در بخش های مختلف اقتصادی با استفاده از توابع کاب داگلاس و ترانسلوگ
برآورد رابطه اندازه دولت و پس انداز با رشد اقتصادی و تورم در ایران
برآورد رابطه سرمایه اجتماعی (SOCIAL CAPITAL)، سرمایه انسانی (HUMAN CAPITAL) و اعتماد (TRUST) با رشد اقتصادی در ایران
برآورد تاثیر آزادسازی تجاری (TRADE LIBERALIZATION) بر عرضه، تقاضا، واردات و صادرات کالاها در ایران
بررسی رابطه بلند مدت مالیات های مستقیم با اشتغال، سرمایه گذاری و تورم در بخش های عمده اقتصادی ایران

Central Bank Independence and Inflation in Iran
Corruption and Economic Growth
Corruption and Government Size
Corruption and Oil Revenue
Corruption and Tax Incomes
Environmental Sustainability and Economic Growth in some Developing Countries
Good Governance and Government Size
Good Governance and Tax Incomes
Human Development Indicator and Oil Revenue in Iran
Oil Revenue and Good Governance in Iran
Total Productivity in Iran Agricultural Sector;
Kalman Filter Approach
Social Capital and Oil Revenue in Iran

برآورد تقاضای نهایی انرژی در صنعت ... با بکارگیری مدل ارزیابی تقاضای انرژی
برآورد تقاضای نهایی (انرژی، سیمان، برق، آب، ...) با بکارگیری مدل ارزیابی تقاضای ...
بررسی رابطه سیاست های مالی (مالیات مستقیم و مخارج دولت) و اشتغال
بررسی رابطه سیاست های مالی (مالیات مستقیم و مخارج دولت) و تورم
بررسی رابطه سیاست های مالی (مالیات مستقیم و مخارج دولت) و رشد اقتصادی
بررسی رابطه سیاست های مالی (مالیات مستقیم و مخارج دولت) و صادرات
بررسی رابطه سیاست های پولی (نرخ ارز، نقدینگی، نرخ سود سپرده های بانکی) و اشتغال
بررسی رابطه سیاست های پولی (نرخ ارز، نقدینگی، نرخ سود سپرده های بانکی) و تورم
بررسی رابطه سیاست های پولی (نرخ ارز، نقدینگی، نرخ سود سپرده های بانکی) و رشد اقتصادی
بررسی رابطه سیاست های پولی (نرخ ارز، نقدینگی، نرخ سود سپرده های بانکی) و صادرات
مقایسه روشهای پارامتریک (SFA) و ناپارامتریک (DEA) در ارزیابی عملکرد و کارایی شرکتها
بررسی تطبیقی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی با تولید و اشتغال و سرمایه گذاری در ایران و فرانسه
محاسبه و ارزیابی بهره وری متوسط و نهایی سرمایه و نیروی کار، بازدهی سرمایه و نیروی کار و شاخص ICOR یا نسبت افزایش سرمایه به افزایش تولید در بخش های مختلف اقتصادی (بخش کشاورزی، صنعت و معدن، بازارگانی و خدمات، مسکن)کشور
تخمین تابع تولید در بخش های مختلف اقتصادی با استفاده از توابع کاب داگلاس و ترانسلوگ
بررسی تطبیقی رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)، آزادی اقتصادی و رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و کشورهای درحال توسعه
بررسی تطبیقی رابطه خصوصی سازی با متغیرهای کلان اقتصادی (رشد اقتصادی، صادرات، سرمایه گذاری، سطح اشتغال، سطح تولید، درآمدهای دولت) در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
بررسی تطبیقی رابطه خصوصی سازی با متغیرهای خرد (سودآوری، عملکرد مالی ، کارایی) شرکتها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
آزمون نظریه لیندر در اقتصاد ایران
ارزیابی و مقایسه کارایی الگوهای مختلف اقتصادسنجی (الگوی ساختاری، الگوی سری زمانی، الگوهای اقتصادسنجی، ARIMA) با روش شبکه عصبی و منطق فازی برای پیش بینی نرخ تورم یا قیمت نفت
تبیین رابطه توسعه بازارهای مالی با رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه
برآورد رابطه اندازه دولت و پس انداز با رشد اقتصادی و تورم در ایران
برآورد رابطه سرمایه اجتماعی (SOCIAL CAPITAL)، سرمایه انسانی (HUMAN CAPITAL) و اعتماد (TRUST) با رشد اقتصادی در ایران
برآورد تاثیر آزادسازی تجاری (TRADE LIBERALIZATION) بر عرضه، تقاضا، واردات و صادرات کالاها در ایران
بررسی رابطه بلند مدت مالیات های مستقیم با اشتغال، سرمایه گذاری و تورم در بخش های عمده اقتصادی ایران
ارزیابی کارایی، بهره وری و رتبه بندی واحدها بر اساس کارایی با استفاده از تابع مرز تصادفی SFA (مطالعه موردی شعب بانک پارسیان تهران)
طراحی مدل پیش بینی ورشکستگی اقتصادی شرکتها با استفاده از رگرسیون لوجیت
پیش بینی مدیریت سود شرکتها با شبکه عصبی و درخت تصمیم
بررسی ارتباط بین نسبتهای مختلف سودآوری و ارزش افزوده اقتصادی (موردی شرکتهای بورسی)
بررسی مزیت نسبی کشور در تولید و صادرات (فرش دستبافت) با شاخص DRC
تحلیل ریسک اعتباری و طراحی بهینه مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک با استفاده از رگرسیون لوجیت
پیش بینی نرخ تورم با استفاده از داده کاوی و مقایسه با شبکه عصبی و ...
بررسی اثر سیاست های پولی و مالی بر اشتغال بخش های مختلف (کشاورزی، صنعت و معدن، بازرگانی و ...)
بررسی اثر سیاست های پولی و مالی بر سرمایه گذاری و ارزش افزوده بخش های مختلف (کشاورزی، صنعت و معدن، بازرگانی و ...)
بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه های مستقیم خارجی (FDI)
بررسی رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)، آزادی اقتصادی و رشد اقتصادی (2010)
بررسی رابطه توسعه بازارهای مالی، FDIو رشد اقتصادی (2009)
تعیین بهره وری سرمایه و نیروی کار در بخش های مختلف اقتصادی کشور
ارزیابی کارایی و بهره وری بخش های مختلف اقتصادی کشور با استفاده از تحلیل پوششی داده ها
ارزیابی کارایی و رتبه بندی شعب بورس کشور با مدلهای تحلیل سلسله مراتبی فازی، تاپسیس فازی و تحلیل پوششی داده ها 

بررسی تاثیر خصوصی سازی برمتغیرهای مهم اقتصادی در شرکتهای بورسی

آزمون نظریه لیندر در اقتصاد ایران
ارزیابی قدرت الگوهای مختلف اقتصادسنجی (الگوی ساختاری، الگوی سری زمانی، الگوهای اقتصادسنجی، ARIMA،شبکه عصبی) برای پیش بینی نرخ تورم یا قیمت نفت
رتبه بندی شهرستان های استان (مثلا تهران) از لحاظ میزان توسعه یافتگی (با استفاده از تاکسونومی، با استفاده از تحلیل مؤلفه های اصلی PCA و تحلیل سلسله مراتبی AHP)
بررسی رابطه رشد اقتصادی و توسعه بازار مالی در ایران (2010)
مخارج دولت، تقاضای پول، قیمت و خروجی .... (20101124)
ارزیابی عملکرد، تحلیل کارایی و اندازه گیری بهره وری با رویکرد تلفیقی BSC,DEA
ارزیابی استراتژی جاری سازمان با BSC,FAHP
سنجش کیفیت خدمات الکترونیک با استفاده از مدل ایکوال (موردی بانک پارسیان)
سنجش کیفیت خدمات با استفاده از مدل سروکوال (موردی ...)
تحلیل ریسک اعتباری و طراحی بهینه مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک با استفاده از مدل شبکه عصبی و رگرسیون لوجیت
مکانیابی بهینه شعب بانک یا .... (با استفاده از متد AHP، VIKOR، DEA و فازی TOPSIS ، AHP)
داده کاوی و مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
پیش بینی (قیمت سهام، نرخ تورم و ...) با استفاده از داده کاوی و مقایسه با شبکه عصبی و ...
طراحی مدل تلفیقی تحلیل پوششی داده ها و شبکه عصبی (DEAneural network) جهت ارزیابی کارایی و رتبه بندی واحدها
طراحی مدل تلفیقی تحلیل پوششی داده ها و تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHPDEA) جهت ارزیابی عملکرد، اندازه گیری کارایی و رتبه بندی واحدها
ارائه مدل تلفیقی ارزیابی عملکرد بر اساس کارایی با ترکیب روش های پارامتریک (SFA,COLS) و ناپارامتریک (DEA) با کمک روش تحلیل مولفه های اصلی (PCA)
رابطه پس انداز و رشد اقتصادی (2009)

(Banking crisis and productivity of borrowing firms: Evidence from Japan (2010
(Market structure, conduct and performance: Evidence from the Bangladesh banking industry (2008
(Efficiency and stock performance of EU banks: Is there a relationship? (2010
(Cost efficiency, economies of scale, technological progress and productivity in Indonesian banks (2010
(Stock market liquidity and firm value (2009

زمینه اقتصاد محیط زیست و انرژی :
بررسی تاثیر آزادسازی حامل های انرژی بر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر نرخ تورم و اشتغال و درآمدهای دولت
بررسی تاثیر افزایش حامل های انرژی بر پارامترهای اجتماعی و محیط زیستی
بررسی رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی کشور
بررسی رابطه مصرف انرژی و ارزش افزوده در بخش های مختلف (صنعت و معدن، کشاورزی، بازرگانی) کشور
بررسی رابطه عملکرد محیط زیست با درجه بازبودن تجاری
بررسی رابطه عملکرد محیط زیست با اندازه دولت
بررسی رابطه مصرف انرژی با متغیرهای کلان اقتصادی ( رشد اقتصادی، نرخ تورم و اشتغال)
محاسبه شاخص امنیت انرژی در ایران
رابطه شاخصهای کیفیت زیست محیطی با رشد اقتصادی در ایران
رابطه شاخصهای کیفیت زیست محیطی با صادرات در ایران

بعضی از خدمات ایران تز در بخش انجام پایان نامه

 • ارائه رایگان موضوع پایان نامه بر اساس مقالات معتبر آی اس آی
 • تصویب موضوع بر اساس ویژگی های کشور و سازمان مورد مطالعه
 • دادن حق انتخاب به دانشجو با ارائه لیستی از موضوعات
 • تحویل مرحله به مرحله پایان نامه و قسط بندی کل مبلغ در هر مرحله
 • استفاده از بیش از 100 منبع در تدوین پروپزال و پایان نامه
 • طراحی پرسشنامه، انجام مصاحبه و تحلیل اطلاعات
 • استفاده از چند روش تجزیه و تحلیل (رگرسیون، همبستگی و...)
 • اختصاص جلسات توجیهی، رفع اشکال و آمادگی دانشجویان
 • استخراج مقاله ISI از موضوعات پیشنهادی و پایان نامه
 • مشاوره ویژه به دانشجویان دکتری جهت اخذ پذیرش از دانشگاه ها

سفارش مشاوره پروپوزال و پایان نامه

امروز60
این ماه3222
بازدید کل124608

تمامی حقوق این وب سایت برای شرکت بین المللی تدبیرسازان تارا اندیش محفوظ می باشد.


طراحی وب سایت
و بهینه سازی وب از گروه وب دیزاین ®